Studiefonden

Studiefonden yder støtte til færdiguddannede medlemmer, som er i eller søger beskæftigelse.

Studiefonden har til formål at yde støtte til sociale og fagvidenskabelige tiltag.
Studiefonden yder for eksempel tilskud i forbindelse med faglige kongresser.
Studiefonden bevilger støtte til aktiv deltagelse i kongresser efter nærmere fastlagte kriterier. 
Studiefonden kan endvidere udskrive prisopgaver.  

Rejsestøtte
Studiefonden kan søges af færdiguddannede medlemmer som er i eller søger beskæftigelse. Der ydes støtte til deltagelse i åbne kongresser, symposier og lignende arrangementer.

Hvad støttes: 
Som udgangspunkt ydes der støtte til følgende: 

 1. Transportudgifter 
 2. Hoteludgifter
 3. Kongresgebyr/tilmeldingsgebyr eller lignende 
 4. Dagpenge i henhold til statens takster 
 5. Udgifter forbundet med præsentation. 

Betingelser

 • Du skal være aktivt deltagende og formidle dine resultater (eksempelvis i form af poster eller foredrag).
 • Studiefonden yder kun tilskud til den del af udgifterne, der er relateret til kongresdeltagelsen. Der ydes ikke støtte til arrangementer, der har karakter af egentlig uddannelse.
 • Studiefonden skal være sidste støttemulighed, og du skal dokumentere at have søgt det fulde støttebeløb fra en eller flere andre relevante fonde. Hverken arbejdsgiveren eller arbejdsgiver-relaterede fonde betragtes som relevante fonde.
 • Du kan søge om dagpenge i henhold til statens takster; dog kun under arrangementets faglige del.
 • Studiefonden yder maksimalt DKK 17.000 i støtte til punkterne 1 – 5. Evt. støtte fra anden side vil blive modregnet i støtten udbetalt fra Studiefonden. Støtten udbetales efter fremsendelse af originale bilag til dokumentation af udgifterne.
 • Der tildeles kun støtte til en person pr. projekt.
 • Hvis du har modtaget rejsestøtte fra Studiefonden, har du en karensperiode på to år regnet fra Studiefondens ansøgningsfrist.
 • Studiefonden kan ikke søges med tilbagevirkende kraft. Ansøgningen skal være Studiefonden i hænde inden rejsen påbegyndes

Bilagsliste

 1. Ansøgningsskema 
 2. CV 
 3. Program for arrangement - ikke hele programmet, blot en kort oversigt af programmet 
 4. Abstract eller resume 
 5. Accept af abstract (kan eftersendes efter modtagelsen)
 6. Dokumentation for punkterne i budgettet 
 7. Kopi af andre ansøgninger til andre fonde, hvoraf det ansøgte beløb fremgår
 8. Svar fra andre fonde

Alle bilagene samles til én elektronisk fil. Links godtages ikke som bilag eller dokumentation. 

Studiefondens bestyrelsesmedlemmer 

 • Tommy Nørskov Johansen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU (formand) 
 • Nina Molin Høyland-Kroghsbo, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, KU
 • Ulla Hedegaard, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU 
 • Hanne Nielsen, Region Sjælland Sygehusapoteket 
 • Anne Kruse Lykkeberg, Lundbeck

Ansøgningskema og frister

Ansøgningskema

Ansøgnin​​gsfrister
Der er ansøgningsfrist til Studiefondens rejselegat tre gange om året:
 1. februar
 1. juni
 1. oktober
  
Ansøgninger til Studiefonden kan indsendes hele året til pd@pharmadanmark.dk og behandles efter førstkommende ansøgningsfrist.

Ansøgningen skal være Studiefonden i hænde, inden rejsen påbegyndes.